Genealogie FRANKHUISEN

E-mail: frank@frankhuisen.net

Stamboom  van  Franckhuys  tot  Frankhuisen


Stamboom

De stamboom gaat terug tot het begin van de 17e eeuw en omvat 13 generaties.


Stamvader

Van Gerrijt (generatie I) zijn naast 3 dochters ook twee zoons bekend, Harmen en Maerten. Bij afwezigheid van een kerk in Frankhuis werden alle kinderen gedoopt in Kampen. Beide zoons trouwen in Leiden met twee zussen uit Enkhuizen.

'Leiden ondertrouw 7 november 1657 Harmen Gerrits, lakenwerker, jongman van Swoll, woont op de Oude Vest, vergeselt met Casper Hendricx, sijn bekende woont mede aldaer, en Grietgen Pieters, jongedochter van Enkhuizen, wonende alsvoren, vergeselt met Pietertgen Harmens, haer moeder, wonende buiten de Hooge Woerdspoort.'


Familienaam

Uit dit huwelijk van Harmen en Grietgen werden twaalf kinderen geboren, die allen onder het patroniem Harmens werden gedoopt. Van vijf van deze kinderen is in Leiden een huwelijk gevonden. Zij noemden zich allen Franckhuys of Franckhuysen (niet 'van Swoll').


Op 8 juli 1684 verschijnt voor het eerst officieel de familienaam Franckhuys als Maerten getuige is van het huwelijk van Balthen, een zoon van Harmen: 'Gaat in ondertrouw Leiden 8 juli 1684 Balthen Harmens Franckhuys, greinwever, jongman van Leiden wonende in de Kijffhoek, vergeselt met Maerten Franckhuys, zijn oom, wonende in de Oosthavenstraat, en Jannetge Cornelisdr. Wolcijffer, jongedochter van Leiden, wonende in de Kijffhoek, vergeselt met Ariaentje Cors, haer bekende.'  

Uit deze acte blijkt tevens de familierelatie tussen Maerten en Harmen.


Het geslacht Frankhuisen (Frankhuis, Franckhuys, Franckhuysen, Frankhuyzen, Frankhuijsen, Frankhuijzen, Frankhuizen, Vranckhuys, Vrankhuisen, Vrankhuysen en Vrankhuyzen) heeft zijn naam ontleend aan de buurtschap Frankhuis, gelegen ten noordwesten van Zwolle.


Frankhuis maakte deel uit van de gemeente Zwollerkerspel en is nimmer een zelfstandige gemeente geweest, noch burgerlijk, noch kerkelijk. De bewoners waren voor civiele en kerkelijke zaken aangewezen op Zwolle of Kampen. Sinds 1967 maakt Zwollerkerspel deel uit van Zwolle. Frankhuis is zowel de naamgever als de bakermat van het geslacht.


Locaties

Maerten Gerrits Franckhuys was blijkbaar een reislustige man, die graag terugkeerde naar zijn geboortestreek. We treffen hem voor het eerst aan in Leiden op 15 september 1658, bij de doop van zijn neef Gerrit Harmens, zoon van Hermen Gerrits en Grietgen Pieters. Hij trad daarbij op als doopgetuige, samen met Jannetgen Pieters, zijn toekomstige echtgenote. Bij zijn ondertrouw te Leiden wordt Maerten vermeld als 'jongman van Kampen'. Na zijn huwelijk keerde hij blijkbaar al spoedig naar Kampen terug. Zijn eerste kind Gerrit werd daar in 1660 geboren. Het lidmatenboek van de gereformeerde kerk te Kampen vermeldt dat op 29 september 1660 met attestatie zijn toegelaten 'Maerten Gerritsz: van Franckhuys en Jannetjen Pieters: van Enkhuysen, zijn huysvrouw'.

In 1662 bevond het echtpaar zich weer te Leiden, waar zij nog zeven kinderen lieten dopen. Op 14 juni 1670 vinden we hen echter weer tijdelijk in Kampen terug, als zij opnieuw als lidmaat van de gereformeerde kerk aldaar worden ingeschreven. De kinderen van Maerten en Harmen worden vervolgens allen in Leiden geboren; de familie heeft zich daar gevestigd. Latere locaties zijn Utrecht, Rotterdam en Amsterdam. In het buitenland: Nederlands Indië, Canada, Verenigde Staten, Australië, Frankrijk.


Gegevens

De hier vermelde gegevens zijn voor een groot deel verzameld door J.G. Frankhuizen en O. Oomes. Ook is informatie via internet verkregen. Het meeste ervan is betrouwbaar en er zijn kopieën van aktes in mijn bezit en/of op internet beschikbaar bij de diverse archieven.

Dit genealogisch onderzoek is nog verre van compleet, maar er wordt regelmatig aan gewerkt. Uw reacties, verbeteringen en aanvullingen zie ik graag tegemoet: frank@frankhuisen.net


Herberg  te  Frankhuis

Voormalige 19e eeuwse arbeiderswoningen aan de Frankhuisweg te Frankhuis, Zwolle

Fotografie: F.J. Frankhuisen


Print